Lidmaatschap Voorwaarden

LIDMAATSCHAP VOORWAARDEN DIVE POST

De tekst van de voorwaarden zullen u op eerste verzoek worden overhandigd en kunt u ook vinden op www.divepost.nl.

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Time2Dive, het duikteam van Dive Post. 

 

ARTIKEL 2 VERKRIJGING LIDMAATSCHAP

1 De aanmelding geschiedt altijd schriftelijk bij een Dive Post winkel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aanmeldingsformulier.

2 Mocht Dive Post besluiten tot afwijzing van een lidmaatschapsaanvraag, dan wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanvrager meegedeeld.

 

ARTIKEL 3 INGANGSDATUM EN DUUR

1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een kalenderjaar met automatische verlenging van telkens een maand.

2 Na het kalenderjaar is het lidmaatschap opzegbaar met inachtneming van een maand. Het lid betaald alleen contributie over de deelgenomen maanden.

 

ARTIKEL 4 RECHTEN EN PLICHTEN

1 Bij het aangaan van het lidmaatschap ontvangt het lid een welkomstpakket, met daarin algemene informatie over Dive Post en Time2Dive.

2 Het lid krijgt toegang tot de leden pagina van de website www.divepost.nl en ontvangt daartoe inloggegevens. Deze ledenpagina is enkel toegankelijk voor de leden en de User Administration van Dive Post. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn gegevens.

3 Het lidmaatschap geeft in ieder geval recht op:

 

10% korting op de aanschaf van duikmaterialen (m.u.v. aanbiedingen, boeken, onderhoud en reparaties);

30% korting op het huren van materialen; 

30% korting op het vullen van perslucht;

gratis toegang tot onze zwembadavond (niet van toepassing voor donateurs);

deelname aan alle georganiseerde activiteiten.

4 Dive Post houdt leden schriftelijk of digitaal op de hoogte van ontwikkelingen die verband houden met het duiken. Bij iedere nieuwsuiting wordt leden de mogelijkheid geboden in het vervolg van dergelijke nieuwsfeiten af te zien (opt-out).

5 Zonder voorafgaande toestemming van het lid worden geen adresgegevens verstrekt aan derden.

 

ARTIKEL 5 OPZEGGING

1 Het lidmaatschap wordt automatisch met een kalenderjaar verlengd, tenzij het lid schriftelijk Dive Post laat weten het lidmaatschap op te zeggen.

2 Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden met inachtneming van het eerste kalenderjaar. Daarna geldt er een opzegtermijn van een maand.

3 Het insturen van de rode machtigingskaart wordt niet als opzegging beschouwd en derhalve niet in behandeling genomen.

4 Bij opzegging gedurende het eerste kalenderjaar vindt geen terugbetaling plaats over de resterende maanden.

5 Bij opzegging gedurende het eerste kalenderjaar blijft het lidmaatschap geldig tot het einde van het kalenderjaar. Het gewezen lid behoudt gedurende dat kalenderjaar dezelfde rechten als alle leden.

 

6 Opzegging van het lidmaatschap door Dive Post kan slechts geschieden tegen het einde van het halve kalenderjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden opgezegd als niet redelijkerwijs van Dive Post kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

 

ARTIKEL 7 INNING CONTRIBUTIE

1 De hoogte van de contributie wordt door Dive Post bepaald.

2 De contributie bedraagt voor leden € 12,50 per maand (€ 75,-per half kalenderjaar) en voor donateurs € 5,- per maand (€ 30,- per half kalenderjaar).

3 Dive Post int de contributie via machtiging of acceptgiro. Voor het innen van de contributie via acceptgiro kunnen kosten in rekening worden gebracht.

4 Dive Post behoudt zich het recht voor de hoogte van de contributie te wijzigen.

5 Bij een verhoging van de contributie van meer dan 10 procent hebben leden het recht hetlidmaatschap te beëindigen binnen een maand na de mededeling van verhoging. De beëindiging dient dan schriftelijk te gebeuren binnen 30 dagen na de mededeling van  verhoging. Indien niet op deze manier wordt beëindigd dan gaat het lid akkoord met de verhoging.

 

ARTIKEL 8 INCASSOKOSTEN

1 Betaling van de factuur met het contributiebedrag moet binnen 30 dagen na de factuurdatum door Dive Post ontvangen zijn.

2 Als de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, wordt het lid uitgesloten van lidmaatschap en de daaraan te ontlenen rechten, tot het moment dat de betaling ontvangen is. De verplichtingen van het lidmaatschap blijven wel in stand.

3 Indien het lid na herhaald verzoek tot betaling, in gebreke blijft, is Dive Post gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso verband houdende kosten komen voor rekening van het lid.